กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก วิทยา เกลี้ยงพร้อม เป็น ว่าที่ร้อยตรี และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก ดำรงศักดิ์ เพชรคุ้ม เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กรมจเรทหารบก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนอัตรา พันเอก (พิเศษ) จำนวน ๒ นาย คือ พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว และพันเอก สมพบ สีสมุทร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ร้อยเอก ไชยกร ถิ่นวัฒนากูล เป็น พันตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในการมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก จาตุรงค์ จำปาวงษ์ เป็น ร้อยตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองใต้ ร่วมซื้อลองกอง ณ ททบ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พันตรีหญิง ผกามาศ นันทชัย เป็น พันโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ จ่าสิบโทหญิง จินตนา ใจแสวง และ จ่าสิบโทหญิง ราชา จิตช่วย เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทน พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ปิ่นสุดา สุขสองห้อง มารดาของ พันตรี ภัทรกร สุขสองห้อง ณ เมรุวัดราษฎร์นิมิต หมู่ ๔ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้จากวิกฤตโควิด ร่วมรับซื้อมังคุด ณ ตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกรมจเรทหารบกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก และคณะ รับมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน ๕๐๐ กล่อง ตามโครงการแม่บ้านทหารบก ร่วมใจบรรเทาภัยโควิด-๑๙ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก ได้นำอาหารที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ มอบให้ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ผู้แทนกรมจเรทหารบก นำไปมอบให้กับประธานชุมชนวัดโสมนัส ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และชุมชนตรอกกระดังงา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๑๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ พันโท ณัครพล บุศยกุล เป็น ว่าที่ พันเอก พันโท สามารถ ไชยศิรินทร์ เป็น ว่าที่ พันเอก พันตรี วัสษา นีระภัย เป็น ว่าที่ พันโท และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก สมโภช อ่อนศรี เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบกและคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย คือ นางสาวนันท์นภัส เจียมขุนทด และนางวีรยา อ่อนศรี เป็นสิบตรีหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๓ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกระโจมทอง โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลจิตอาสา กรมจเรทหารบก และกองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๖๔ นาย เข้าร่วมขุดลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แด่พระสงฆ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ วัดกระโจมทอง ถนนบางกรวย-ไทยน้อย ซอย ๑๗ ก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ - ๑๕๓๐
กรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพลกรมจเรทหารบก และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกรมจเรทหารบก จำนวน ๔ ครอบครัว โดยพลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรม พลตรี พยงค์ สุขมา บิดาของ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ ร้อยตรี ธนินทร์ เอมโอษฐ์ เป็น ว่าที่ ร้อยโท และ ร้อยตรีหญิง ชญาดา เมฆประยูร เป็น ว่าที่ ร้อยโทหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พร้อมจัดรถครัวสนามหรือโรงครัวสนาม สำหรับแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน ๔๐๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยจากวิกฤติ COVID-19 ณ ชุมชนวัดโสมนัส โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมกิจกรรม โดยกองทัพภาคที่ ๑ ให้มณฑลทหารบกที่ ๑๑ (กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑)สนับสนุนรถครัวสนาม จำนวน ๑ คันพร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง ณ ชุมชนวัดโสมนัส เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐
กำลังพล กรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบโท สราวุฒิ เหล็กเพชร เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบโท สราวุฒิ เหล็กเพชร เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำลังพลจิตอาสา จบ. ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศพม. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๔ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๘๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารบก มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่ม ให้โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยทวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธีในงานวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๘
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล ณ ห้อง ๒๒๑ – ๒๑๓ กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กำลังพล จบ. ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหา การขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศพม. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๒ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๙๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๔
คุณแคทลียา เชนยไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนดิวตี้ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๗๕%
บรรจุขนาด ๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๘๐ อัน แท่นเหล็กพร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ
และที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด ให้กรมจเรทหารบก เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกรมจเรทหารบกที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติและกำลังพลที่มาช่วยราชการ
และใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวมในกรมจเรทหารบก โดย  พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)
เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๑๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ภาคภูมิ เป็น ว่าที่ ร้อยตรี
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า
กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ
์แทนเครื่องหมายเหล่าให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นอัตราพันเอก (พิเศษ)
จำนวน ๑ นาย คือ พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ โดยมีพันเอก นุกูล นรฉันท์ รองเจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๑๕
กรมจเรทหารบก จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
กรมจเรทหารบก จัดพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธให้กับนายสิบนักเรียน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐ กำลังพลที่ปรับย้ายมารับราชการที่
กรมจเรทหารบก และกำลังพลที่ได้รับแหนบพระมหาวชิราวุธแล้ว
และยังไม่ได้เข้าพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ รวมทั้งสิ้น ๓๙ นาย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐
โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลกรมจเรทหารบก และครอบครัว
ร่วมโครงการการใช้บริการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๒ วัน ๑ คืน วัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
กิจการร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการปฏิบัติงานของกำลังพลและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป
ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐
ณ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน
สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ.ส.ท. ศิรวิชญ์ ดวงอัมพร
เป็น จ.ส.อ. โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมเป็นเกียรติใน
งานวันสถาปนากรมยุทธการทหารบก ครบรอบปีที่ ๙๔
ณ ห้องพิธีสงฆ์ กรมยุทธการทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๓ ในกองบัญชาการกองทัพบก
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๐๐
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก จัดพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ
ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙
ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลกรมจเรทหารบกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน
ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และพิธีสงฆ์
เนื่องในวันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ข้าราชการกรมจเรทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ ๓๙
ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
ข้าราชการกรมจเรทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธ.ค. ๖๓
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ๒๕ ปี แห่งการ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ถวายพระราชกุศลในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา และ ชุดตรวจเรือนจำทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ รพ.ค่ายอดิศร และ มทบ.๑๘ ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค. ๖๓ โดยมี พล.ต. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี รอง หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะ
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. และเป็นประธานวางพวงมาลาของ ทบ. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่ออังคารที่ ๑ ธ.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมโกลเด้น จอมเทียน บีช อ.บางละมุง จว.ช.บ. เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมโกลเด้น จอมเทียน บีช อ.บางละมุง จว.ช.บ. เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่ออังคารที่ ๒๔ พ.ย. ๖๓
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก นำคณะสมาคมแม่บ้าน ฯ วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่ออังคารที่ ๒๔ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ร่วมพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของ ทบ. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน รร.ตท. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พ.ย. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. นฤดล สุขมา รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พล.ม.๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย. ๖๓ โดยมี ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นหน่วยรับตรวจสาธิต
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการจัดหา การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) และการตรวจเรือนจำทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ มทบ.๑๘ ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ต.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลต่อหน่วย จบ. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ โดยมี พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ.
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ร.๑๗ พัน.๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจการจัดหา การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) และการตรวจเรือนจำทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์อุทิศถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลและผู้ตรวจราชการ จบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ต.ค. ๖๓
พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) จำนวน ๑ นาย และประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ต.ค. ๖๓
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.จบ. ระหว่าง พล.ท. ประธาน นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการข่าว สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (จก.จบ. ท่านเก่า) และ พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ (จก.จบ. ท่านใหม่) ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ต.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๙ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด สตน.ทบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานการสืบสวนสอบสวนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ร.๒๙ พัน๑, พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ และ ป.๙ พัน.๙ ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีเปิดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓ โดยมี พล.ท. สิริพจน์ รำไพกุล รอง เสธ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานการสืบสวนสอบสวนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพุธที่ ๒ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานการสืบสวนสอบสวนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ย. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา สห.ทบ. เขตราชเทวี ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๔
ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจพิเศษงานก่อสร้าง(งานสนาม) ต่อหน่วย ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดตรวจพิเศษงานก่อสร้าง(งานสนาม) ต่อหน่วย ร้อย.ม.(ลว.) ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในงาน “โครงการหลวง ๕๑” ณ บริเวณชั้น ๑, ๒ และ ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มทบ.๓๑๐ และ ร.๑๔ พัน.๑ ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล.ต. สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.มทบ.๓๑๐ ให้การต้อนรับ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าห้องรับรอง ๒๑๑ - ๒๑๒ อาคาร ๒ ชั้น ๑ บก.ทบ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ ระหว่าง อาคาร ๑ กับอาคาร ๒ บก.ทบ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๓๓
และร่วมงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ณ รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย. เมื่อวันพุธที่ ๕ ส.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมคณะ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ
หน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กช. ค่ายภาณุรังษี และ
ช.พัน.๖๐๒ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙๙ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ปษ.พิเศษ ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ด้านหน้าห้องรับรอง ๒๑๑ - ๒๑๒ อาคาร ๒ ชั้น ๑ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ พื้นที่ด้านล่างหน้าอาคาร ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องรับรอง ๓๒๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา
ณ กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขอ
งชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ณ ชค.ทพ.๑๓ ฉก.คลองหาด กกล.บูรพา
และ ร้อย.ทพ.๑๓๐๕ อ.คลองหาด จว.ส.ก. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓
โดยมี พ.อ. รณรงค์ เส็งมี ผบ.ชค.ทพ.๑๓ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
ชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ณ ชค.ทพ.๑๒ ฉก.อรัญประเทศ กกล.บูรพา
และ ร้อย.ทพ.๑๒๐๗ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓
โดยมี พ.อ. เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.๑๒ ให้การต้อนรับ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม เข้าพบ พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๓ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจตรวจการจัดหาต่อ มทบ.๒๓
และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ณ มทบ.๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จว.ข.ก.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป
ณ ร.๒๑ รอ. และ ร.๒๑ พัน.๓ รอ. ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ช.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก
และสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมนางวีณา กานดา ภริยาของ พ.อ. สมบัติ กานดา นายทหารจเรประจำ จบ.
หลังการคลอดบุตร ณ อาคารสงเคราะห์ส่วนกลาง ทบ. พื้นที่เกียกกาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให
้กับบุตรกำลังพล จบ. ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจ
กิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ณ ฉก.กรม ทพ.๓๕ กกล.นเรศวร อ.แม่สอด จว.ต.ก.
และ ร้อย.ทพ.๓๕๐๕ อ.แม่ละมาด จว.ต.ก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค. ๖๓
โดยมี พ.อ. ประวิธ ธรรมชาติ ผบ.กรม ทพ.๓๕ ให้การต้อนรับ

พล.ท. เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผทค.ทบ./รอง หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป
และ พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา
ณ นสศ. และ ศสพ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เยี่ยมนางวีณา กานดา ภริยาของ
พ.อ. สมบัติ กานดา นายทหารจเรประจำ จบ. หลังการคลอดบุตร
ณ รพ. วิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.ค. ๖๓
พ.อ. นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑
ณ ช.๑ รอ. ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม เข้าพบ พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
และ พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. ณ บก.พล.ช. และทำการตรวจเยี่ยม
ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑ ณ พล.ช. ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้
แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐ รูป
ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิ.ย. ๖๓โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้
แก่นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย
และประดับเครื่องหมายยศ ส.ต. ให้แก่พลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน
สังกัด จบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิ.ย. ๖๓
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก
และสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา
ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความ
ต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการตรวจของ นทน.
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๙ ณ พล.ปตอ. เขตดุสิต ก.ท.
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต.
ให้แก่ทหารทหารกองหนุนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน สังกัด จบ.
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๓
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๘
ณ บก.นปอ. เขตดอนเมือง ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. นพพร ดุลยา หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก
ประจำปี ๒๕๖๓ ของชุดตรวจที่ ๓ ณ ป.๔ พัน.๔ ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.น.ว.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒
ชั้น ๒ บก.ทบ. และพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ บริเวณด้านหน้า
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ. ๖๓ โดยมี
พล.อ. จักรชัย โมกขะสมิต ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕
ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง ขส.ทบ. เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ. ๖๓
โดยมี พล.ท. ประเสริฐ นิมมานนท์ อดีต จก.ขส.ทบ. เป็นประธาน
คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก(๒)
ร่วมกิจกรรมเยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ
และร้านผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วยกองทัพภาคที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ก.ท.
เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.พ. ๖๓ โดยมี รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ สนามกีฬา สห.ทบ. เขตราชเทวี ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.พ. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบปีที่ ๗๒
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ นรด. เขตพระนคร ก.ท.
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ก.พ. ๖๓ โดยมี พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด
่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ.
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๙ ณ สโมสรนายทหารสื่อสาร เขตดุสิต ก.ท.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ โดยมี
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พร้อมร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ โดยมี
พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร บก.ขกท. แห่งใหม่
ณ พื้นที่ ยศ.ทบ. ฝั่งถนนพระราม ๕ เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๘
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบ ๑๑๐ ปี
ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ โดยมี
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว กรมจเรทหารบก”
เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กำลังพล จบ. และครอบครัว
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สห.ทบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค. ๖๓
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๘ ม.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธที่ ๑ ม.ค. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สปช.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๖๒
ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.อ. นพพร ดุลยา หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป
และ พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป และชุดตรวจการจัดหา
เดินทางไปตรวจ การจัดหาต่อหน่วย ดย.ทบ. ณ ดย.ทบ. เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก และสมาชิกสมาคมฯ
เยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด
่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ.
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ.
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ.
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมฯ นำคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก
วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก
วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
สังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒
พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล
ต่อหน่วย จบ. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.
ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ.
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก(๑) และ
คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย
และการออกร้านของ สม.ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก พร้อมด้วย
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมฯ (๑) และ คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแสดงความยินดีให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ
และตำแหน่งสูงขึ้น ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีรถไฟสามเสน เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทบ. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บชร.๑ ค่ายพนัสบดี อ.เกาะจันทร์ จว.ช.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจการจัดหา
การตรวจงานก่อสร้าง และการตรวจเรือนจำทหาร ประจำปี ๒๕๖๓
ณ มทบ.๑๔ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จว.ช.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง
รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทน เครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ.
ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยคุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมจเรทหารบก นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ต.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าท
ี่ของนายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเทิดเกียรติและ
อำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒
ณ บก.รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. ที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่ง
และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดงานเลี้ยงผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายหน่วย ณ สโมสรนายทหารสื่อสาร เขตดุสิต ก.ท.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน จบ.
เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหน่วย ณ สนามกีฬา สส. เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ.
เยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา
ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด
่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สก.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๗๑
ณ อาคาร สก.ทบ. แห่งใหม่ เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ)
ของหน่วยที่มีที่ตั้งใน บก.ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๒ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถกรมจเรทหารบก
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) ในห้วงวันที่ ๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๒
โดยเชิญ พ.ต. จำเริญ พิลึก ประจำแผนก รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นผู้อบรม
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ก.ย. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีเปิดงาน
“วันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก
่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ.
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เขตบางเขน ก.ท.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย
รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ ๙” ณ ลาน EDEN ชั้น ๑
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๔ ก.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานพิธีรับมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการ ทบ. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกใน รร.ตท. ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) ร่วมงานวันสถาปนา ยย.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เขตจตุจักร ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕พร้อมร่วมพิธีสงฆ์ พิธีให้โอวาทแก่กำลังพลและการมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ณ รพศ.๓ รอ. (ค่ายเอราวัณ) อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ณ ม.๔ พัน.๒๕ รอ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ณ ม.๔ พัน.๑๑ รอ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และการตรวจกองทุนชุมชนทหาร ณ ม.๑ พัน.๑๗ รอ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๗ ณ หอประชุม สพ.ทบ.
เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา
ร่วมกับพล.ต. สุธี กอรี เลขา.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไปในการบูรณาการตรวจ
ชุดตรวจ จบ. ร่วมกับชุดตรวจ สตน.ทบ. ณ ทภ.๓ (ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหาหน่วยกรมฝ่ายยุทธบริการ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กส.ทบ. (ค่ายทองฑีฆายุ) อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหาหน่วยกรมฝ่ายยุทธบริการ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๘ รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บก.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณชั้น ๑ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๔
ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๖ ส.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานภายใน บก.ทบ.
จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สลก.ทบ., กพ.ทบ., กบ.ทบ., และ สบ.ทบ.
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๖ ส.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๓๒
และร่วมงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ณ รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย. เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ส.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ จบ. ตาม
โครงการ “หน่วยงานทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว” ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ส.ค. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมด้วยคุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานฯ(๑)
และคุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานฯ(๒) ชมรมแม่บ้าน จบ. เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็นประธาน ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สม.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๔๓
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ณ สนามกีฬา สห.ทบ. เขตราชเทวี ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ส.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลของทีมอาร์มี่ ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ๒ ฤดูกาล ๒๕๖๒ ระหว่างทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด กับทีมสโมสรฟุตบอล ศรีสะเกษ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อ ๓๑ ก.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ. พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. และร่วมพิธีพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ ณ ห้อง ๓๒๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ณ กรม ทพ.๑๒ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๒ โดยมี พ.ท. ณัฐพล ม้วนเงิน รอง ผบ.กรม ทพ.๑๒ ให้การต้อนรับ
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ณ กรม ทพ.๑๓ อ.คลองหาด จว.ส.ก. เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ โดยมี พ.อ. สุทัศน์ ยุทธภีมพล ผบ.กรม ทพ.๑๓ ให้การต้อนรับ
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ทน.๑ ครบรอบปีที่ ๓๑ ณ บก.ทน.๑ เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ๒ ฤดูกาล ๒๕๖๒ กับทีมสโมสรไทยฮอนด้า ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดตรวจการจัดหา ณ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จว.ช.ม. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจเรือนจำทหาร ณ มทบ.๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ณ มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช จว.ช.ร. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมด้วยคุณสมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๖๒" ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๑
ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ. กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดตรวจเรือนจำทหาร และการตรวจกิจการทั่วไป ณ กอง รจ.มทบ.๑๓ จว.ล.บ. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.ต. สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.๑๓ ให้การต้อนรับ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ณ ฉก.กรม ทพ.๓๕ อ.แม่สอด จว.ต.ก. เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พ.อ. ประวิธ ธรรมชาติ ผบ.กรม ทพ.๓๕ ให้การต้อนรับ
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๔
ณ บก.กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๒
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) ร่วมงานวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๘๔
ณ บก.วศ.ทบ. พื้นที่บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไป ณ ร.๒๓ พัน.๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จว.ส.ร. เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พ.ท. ที เพิ่มผล ผบ.ร.๒๓ พัน.๓ ให้การต้อนรับ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไป และชุดตรวจเรือนจำทหาร ณ มทบ.๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จว.ส.ร. เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พ.อ. ศักดา คล้ำมีศรี รอง ผบ.มทบ.๒๕ ให้การต้อนรับ
คุณ วรัญญา  ปิ่นแก้ว ภริยา ผอ.กสวส.จบ. เป็นผู้แทนชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
โครงการเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ โดยมี รศ.ดร. กฤษติกา  คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ ๑๑๓
ณ บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ
“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙” ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ  กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๘๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กง.ทบ. อาคาร ๔ บก.ทบ. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะนายทหาร จบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ บก.ทบ. เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๕ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมรับฟังแถลงผลการสัมมนาวิชาการสายงานจเร และเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายงานจเร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานจเร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ”
ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒
พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๖
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ จบ. ตามโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ จบ. ตามโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมด้วยคุณเอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. (๑) และคุณสมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. (๒) ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล จบ.
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในโอกาสวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๒ โดยมี พล.ท. ธเนศ กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. และเป็นประธานวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของ ทบ. ถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทบ. ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูอาจารย์กับ นสน. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ณ สนามกีฬา สส. เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด กับทีมสโมสรฟุตบอล อุดรธานี เอฟซี ในโปรแกรม M-๑๕๐ แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สวพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ สวพ.ทบ. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ของกำลังพลสังกัด จบ. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๘ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบ ๑๑๔ ปี ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง สะพานแดง กทม.
เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.ท. ประเสริฐ  นิมมานนท์ อดีต จก.ขส.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบ ๗๑ ปี ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ นรด. เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา
ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ฤดูกาล ๒๐๑๙
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจบ้านพักข้าราชการ จบ. เพื่อดูแลความเป็นอยู่รับทราบปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุในการชักนำหรือผลักดันให้กำลังพลหลงผิด พลั้งเผลอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนอบายมุขต่างๆ ตามโครงการ “หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว” เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคูคลอง บริเวณคลองบวรรังสี เขตพระนคร กทม. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ โดยมี นาย วุฒิชัย  บุญสิทธิ์ ผอ. เขตพระนคร เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๘ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ สนามม้านางเลิ้ง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกเทวกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๒ โดยมี พล.ท. ธเนศ  กาลพฤกษ์ รอง.เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.,
ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. และร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑ ใน ร.๑๑ รอ.
เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๗ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว กรมจเรทหารบก”
เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กำลังพล จบ. และครอบครัว ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สห.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบ ๑๐๙ ปี ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
คุณสมลักษณ์  นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.(๒) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. และข้าราชการหญิง จบ. ร่วมชมภาพยนตร์
เรื่อง ขุนบันลือ ในกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มอบความสุขให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบกในห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ โรงภาพยนตร์สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒
คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๑ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.
ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. ในพื้นที่แห่งใหม่ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๐๘ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๔ ใน บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก กทม. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ และรับฟังการสรุปผลการฝึกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ อาคารกรวิชญ์ ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ป.จ. เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. บรรยายพิเศษให้กับ นนร.จปร. ชั้นปีที่ ๕ ที่จะจบการศึกษาในหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย รร.จปร. อำเภอเมือง จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑ ใน ร.๑๑ รอ. เขตบางเขน กทม. เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " กิจกรรมพัฒนาคูคลอง (เขตพระนคร) ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.ท. ธเนศ กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. รับฟังการแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา ฯ ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. ในพื้นที่ ชอ. ณ บริเวณพื้นที่ ชอ. ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาคูคลองร่วมกับ กทม. (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑
คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑
พล.ท. กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์ ปช.ทบ. และ พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วย นาง จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. รวมทั้งข้าราชการ จบ., สปช.ทบ. และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมมาราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จว.อ.ย. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑
พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลต่อหน่วย จบ. ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ. ให้คณะตรวจเยี่ยมฯ ทราบ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองหนุนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ประดับยศ ส.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๘ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชั้นนายพล เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๑ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ สม.ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ โดยมี คุณ กฤติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคม แม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทบ. โดยมีผลคะแนนดีเลิศเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (บางปู) ต.บางปู อ.เมือง จว.ส.ป.
เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ. พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต ใน ๑๓ ต.ค. ๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ. ( พ ) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ )เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับผู้ตรวจราชการ จบ.ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับการ เลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ทบ. ระหว่าง พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท (ผบ.ทบ. ท่านเก่า) กับ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ. ท่านใหม่) ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ณ รร.จปร. จว.น.ย. โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน จบ. ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) และ สนามฟุตบอล พล.ปตอ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีมอบเงินรางวัล และงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา สังกัด ทบ. ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑
ณ พระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ก.ท. โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำเดือน ก.ย. ๖๑ เรื่อง “การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง” ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่กำลังพลสังกัด นขต.ทบ. ที่มีที่ตั้งอยู่ใน บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ หอประชุม สพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สังกัด ทบ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงานโครงการหลวง ๔๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนา ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น (วงรอบ ๓ เดือน ก.ค. – ก.ย. ๖๑) และกำลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยในการสอบได้ลำดับ ๑ ในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
คุณ วรัญญา ปิ่นแก้ว เป็นผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมพิธีมอบทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ โดยมี คุณ เบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทฯ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑
โดยมี พล.อ. โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ๔ หน่วยงาน (กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ.) ครบรอบ ๖๖ ปี ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน จากนั้น จก.จบ. ได้นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา (ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา (ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๑๑ ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ บก.มทบ.๑๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๒๘ ณ ห้องประชุมเสนาวินิจฉัย บก.ศปภอ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สำเภา ชูศรี เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. เกษม ปิ่นแก้ว ผอ.กสวส.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ กับทีมสโมสรระยอง เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ "อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กง.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑
พ.อ. นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวน สังกัด จบ. จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. รับฟังการแถลงผลการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล จบ. ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๖ คน ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของข้าราชการ จบ.
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศซบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๗ ณ ลานรวมพล ภายใน บก.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ มารดา พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล เป็นประธานในพิธี
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ มารดา พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ และนำข้าราชการ จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ประธานในพิธี และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. กระทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้า บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพลกรมจเรทหารบกพร้อมครอบครัว ทัศนศึกษาดูงาน ณ หาดปึกเตียน อ.ชะอำ จว.พ.บ., สถานพักฟื้นและผักผ่อน ทบ. (หาดเจ้าสำราญ), วัดห้วยมงคล, อุทยานราชภักดิ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีให้กับกำลังพลกรมจเรทหารบกและครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย ของ ทบ. ณ สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าพบ พล.ต.ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผบ.รร.นส.ทบ. ณ บก.รร.นส.ทบ. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑ ณ แหล่งสมาคม รร.นส.ทบ. ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และเข้าพบ พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. ณ บก.ศร. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑ ณ กบร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม จบ. ถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเข้าพบ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ ณ บก.บชร.๓ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บชร.๓ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม จบ. ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ร.๔ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ โดยมี พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.๔ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. อนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายให้กับกำลังพล จบ. ตามนโยบาย Smart Man ของ ผบ.ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘, ๒๕ เม.ย. ๖๑ โดยได้รับการสนันสนุนครูผู้ฝึกสอนจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล จบ. ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับกำลังพล จบ. โดยมี พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้นำกำลังพล จบ. รดน้ำขอพร ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และคุณเอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และการแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สธน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. เข้ารับการฝึกอบรมและสาธิตการใช้ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๖ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะนายทหาร จบ. ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๐๙ และวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ” ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พล.๑ รอ. ครบรอบ ๑๑๑ ปี ณ บก.พล.๑ รอ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ยก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๙๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ยก.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๓ ใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถของกรมจเรทหารบก ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา ณ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จว.ช.บ. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง เสธ.บชร.๑ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถของกรมจเรทหารบก ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายบุญสร้าง เกิดมาก บิดาของ ร.ต.บุญประเสริฐ เกิดมาก ประจำแผนก จบ. ณ วัดศาลาแดง ศาลา ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพของ นายบุญสร้าง เกิดมาก บิดา ร.ต.บุญประเสริฐ เกิดมาก ประจำแผนก จบ. ณ วัดศาลาแดง ศาลา ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรือนจำทหาร ณ กอง รจ.มทบ.๑๑ จว.น.ฐ. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ รอง ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. โดยมี พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช รอง ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ฯ ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และครู อาจารย์ ของ จบ. กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะพร้อมด้วย พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา รอง ผบ.พล.ปตอ. ร่วมรับฟังแถลงผลการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๖ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องพลาวุธเปรมปรีดิ์ บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู ผบ.พล.ปตอ ณ บก.พล.ปตอ. และทำการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป ของหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ปตอ.๒ พัน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน "โครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่พิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์" โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินสงเคราะห์บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ จำนวน ๓ ราย และเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ทบ. จำนวน ๑ ราย ให้กับ กำลังพลของ จบ. รวม ๔ ครอบครัว จากกองทุนสวัสดิการ ทบ. ณ บริเวณหน้าห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และผลการปฎิบัติงานที่สำคัญจาก พ.อ.ปราโมทย์ เนียมสำเภา ผบ.กรม ทพ.๒๑ ณ บก.ทบ.ทพ.๒๑ อ.เมือง จว.ล.ย. และไปทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพรานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังพล ทพ. ณ ร้อย.ทพ.๒๑๐๕ อ.เชียงคาน จว.ล.ย. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดทำคู่มือการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้านและกำลังพล จบ. เข้าร่วมพิธีเปิด และอบรมโครงการสร้างความรู้การดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของครอบครัวกำลังพล ทบ. โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ และคณะ เข้าพบ พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มทบ. ๑๘ และ รพ.ค่ายอดิศร จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงอดิศรอุดมเดช และวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเข้าพบ พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม.และ ทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กรม นร.รร.ม.ศม. จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ กับทีมสโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง.จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง สะพานแดง กทม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. พร้อมด้วย นทน.หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน.หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด ฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง.จก.จบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๗" โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสุจิตรา ปุยะติ มารดา พ.อ.สิทธิศักดิ์ ปุยะติ น.จร. ประจำ จบ. ณ วัดจุมพลสุทธาวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ส.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารสังกัด จบ. ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมหาร ครบรอบปีที่ ๖๐ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๗ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.๒ เป็นประธาน ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พื้นที่บางเขน กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นจาก ทบ. ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ จ.ส.อ.หญิง ชนิสรา จันทร์อ้น สังกัด จบ. เนื่องจากเหตุบ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยได้รับความเสียหาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธี เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ ณ ศาลพระชัยมงคลภูมิ บก.ทบ. พร้อมนำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. พร้อมร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑ ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงค์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสรณ์สถานเเห่งชาติ (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบหมายให้ พ.อ.นุกูล นรฉันท์ ผอ.กผน.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดกิจกรรม " วันปีใหม่ วันครอบครัว วันเด็ก กรมจเรทหารบก " เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จบ. และครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ. ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๑ ครบรอบ ๑๐๘ ปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ณ กองบัญชาการทัพภาคที่ ๑ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ปีที่ ๓๖ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางมาลี สุขมา มารดา พ.อ.นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. โดยมี พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๗ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นางมาลี สุขมา มารดา พ.อ.นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ ม.ค. ๖๑ และนำข้าราชการ จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพฯ ณ ศาลา ๖ วัดพรหมวงศาราม ( วัดหลวงพ่อเณร ) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๗ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเสื้อกีฬาให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ ๑๑๘ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4
บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ หอประชุมกิตติเสนา เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ ห้องประชุม 1 สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ. (1) และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ ในโอกาสที่
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงาน
รำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม ( 26 ธ.ค. 2452 ) ครบรอบ 108 ปี
ณ รร.จปร. จว.น.ย. เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ร.๕ และ ร.๕ พัน.๑ ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๐
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าพบ พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561 ณ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ และเข้าพบ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561 ณ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 60
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(1) รับฟังการแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 และเป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จว.ช.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จว.ช.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติ การตรวจกิจการทั่วไป
ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 และรับฟังการสรุปผลการฝึกฯ พร้อมกระทำพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร กิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ อาคารกรวิชญ์ ป.2 พัน.102 รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ 107 และวันทหารการข่าว ครบรอบปี 29 ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 4 ใน บก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศซส.สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 52 ณ บก.ศซส.สพ.ทบ. อ.เมือง จว.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 60 โดยมี พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ทำการสักการะพระบรมรูป ร.5 และเข้าคารวะ พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ในโอกาสไปบรรยายพิเศษให้กับ นนร.จปร. ชั้นปีที่ 5 ที่จะจบการศึกษาในหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ หอประชุม ส่วนการศึกษา รร.จปร. อ.เมือง จว.นครนายก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เยี่ยมคำนับ พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ประจำปี 2561 ณ พธ.ทบ. อ.เมือง จว.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.นำกำลังพล จบ. ไปให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ในการดับเพลิงจากเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ในชุมชนตรอกกระดังงา (ด้านทิศตะวันออกของวัดโสมนัส) และได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อเช้าวันที่ 6 ธ.ค.60 เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมต้อนรับ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย ( ตูน บอดี้สแลม ) พร้อมคณะวิ่งฯ ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการฯ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560
โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้
1. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องจัดเลี้ยง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ.
3. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับรอง 212 และ 213 อาคาร 2 ชั้น 1 บก.ทบ.
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษาของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กบส.สปช.ทบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน ในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ให้กับบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ จบ. และทางราชการ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
นาง จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก พร้อมคณะ มอบสิ่งของให้กับผู้แทนกอง นขต.จบ. เพื่อแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล กรมจเรทหารบก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องเรียนกรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และ พล.ต.วรรนพ นาคประสิทธิ์ รอง ปช.ทบ. พร้อมด้วย นางจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก รวมทั้งข้าราชการจากกรมจเรทหารบก , สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก และสมาชิกชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60
 

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และข้าราชการ จบ. ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน สนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" บริเวณชั้น 1 อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อ 23 พ.ย.60

 
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี์ รอง จก.จบ.(1) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กส.ทบ. ครบรอบปีที่ 65 ณ กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ จว.น.ฐ. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.และคณะ ทำการสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และเข้าตรวจเยี่ยมการตรวจแนะนำด้านการจัดหา , งานก่อสร้าง และงานเรือนจำทหาร ของชุดตรวจ จบ.ต่อหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 ณ มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จว.ส.ฎ. เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ย.60 โดยมี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ
 
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุป
พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60
ในการตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลและหน่วยงานด้านการศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมคำนับ รอง มทภ.2 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดตรวจแนะนำ ประจำปี 2561 ณ ร.23 พัน. 1 จว.น.ม. เมื่อวันที่ 7 - 8 พ.ย. 60
 
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และคณะ ร่วมงาน งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นและรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60
 
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี์ รอง จก.จบ.(1) ร่วมงานนิทรรศการ งานดีเฟนส์ และซิคิวริตี้ 2017 ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน ในการประดับยศให้กับนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60


 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี 2560 ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ก.ท. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว กรมจเรทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ครบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติขจร ภายใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60 

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทภ.3 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจแนะนำ ประจำปี 2561
ณ มทบ.39, กอง พธ.พล.ร.4 และ ส.พัน.4 จว.พ.ล. ห้วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 38 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 60  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการประชุมกำลังพล จบ. และมอบนโยบายการปฎิบัติงานปี 2561 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแทนเหล่าและสังกัด ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60  
พิธีรับส่งหน้าที่ จก.จบ. ระหว่าง พล.ท.สมศักดิ์ สรไชยเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (จก.จบ. ท่านเก่า) และ พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ (จก.จบ. ท่านใหม่) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ฯ ชั้น 4 จบ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60