ภารกิจ

                         กรมจเรทหารบก มีหน้าที่ ตรวจราชการ สืบสวนสอบสวน ในเรื่องเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ และราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก การสืบสวนสอบสวน และพิจารณา เรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก

วิสัยทัศน์   

                        กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร
กำลังพลของกองทัพบก และประชาชน

       พันธกิจ    

                        ดำเนินการ ตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเร รวมทั้งพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงกฏระเบียบ คำสั่งทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการสมัยใหม่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่กองทัพบก และประเทศชาติเป็นส่วนรวม
                        การจัดเตรียม เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรของกรมจเรทหารบกให้มีความรู้ ความสามารถต่องานในหน้าที่ และรู้เท่าทัน ต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
                         ดำเนินการตรวจราชการด้วยความมีประสิทธิภาพ และปราศจาคอคติ รวมทั้งให้ความรู้แก่กำลังพลของหน่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนาจกำลังรบให้กับกองทัพบก
                          ดำเนินการสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาไดอย่างถูกต้อง และทันเวลา