ภารกิจ

                         กรมจเรทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
การสืบสวน สอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และการร้องเรียน ที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก มีเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิสัยทัศน์   

                        กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยทหาร
กำลังพลของกองทัพบก และประชาชน

       พันธกิจ    

                        ดำเนินการ ตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเร รวมทั้งพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงกฏระเบียบ คำสั่งทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการสมัยใหม่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่กองทัพบก และประเทศชาติเป็นส่วนรวม
                        การจัดเตรียม เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรของกรมจเรทหารบกให้มีความรู้ ความสามารถต่องานในหน้าที่ และรู้เท่าทัน ต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
                        ดำเนินการตรวจราชการด้วยความมีประสิทธิภาพ และปราศจาคอคติ รวมทั้งให้ความรู้แก่กำลังพลของหน่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนาจกำลังรบให้กับกองทัพบก
                        ดำเนินการสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา