ตราประจำ กรมจเรทหารบก

                           ความหมาย : เป็นรูปสุครีพตรวจพล หัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ หมายถึงการตรวจ การเสริมสร้างประสิทธิภาพความพร้อมรบ และการประหยัดของหน่วยทหาร เบื้องล่าง มีแถบปลายแหลมมีคำว่า " สุวิชาโน ธัมมานุ ธัมมะ ปฏิปันโน ธัมมัฏโฐ " แปลว่า รู้ธรรม ปฏิบัติธรรม และเป็นธรรม  หมายถึง การรู้ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และเป็นระเบียบ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม เบื้องบนมีคำว่า " กรมจเรทหารบก " เบื้องล่างมีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า " INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT "
     

  


     
แหนบ " พระมหาวชิราวุธ "

                    เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจ ถวายพระนามว่า
“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในโอกาสสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประดิษฐานไว้ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำแหนบ “พระมหาวชิราวุธ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ดำรงตำแหน่ง “จเรทัพบก” เป็นพระองค์แรก มอบแก่ทหารหาญ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพบก และประเทศชาติ รวมทั้งผู้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินการ ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

                    แหนบพระมหาวชิราวุธ มีลักษณะเป็นแหนบคันชีพ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมล่างทรงมน พื้นลงยาสีดำ ขอบสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๓ ซม. มีรูปวชิราวุธสีเงิน
ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ตั้งอยู่บน พระแท่น เท้าสิงห์ มีรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบพระแท่นเท้าสิงห์ พานแว่นฟ้า และรัศมีเป็นทอง

                    แถลงรูป และความหมาย : เขียนเป็นรูปแหนบมีลายพระมหาวชิราวุธ มีสีเงิน อันหมายเอาพระบรมนามาภิไธยที่ต้องกัน ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าปากกระจับ ๒ ชั้น
ตั้งบนพระแท่นเท้าสิงห์ เป็นรูปแบบเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติให้สมกับพระบารมี ตามแบบแผนแห่งราชประเพณี เป็นสีทอง พระมหาวชิระเขียนเป็นพระรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบ หมายถึงพระบรมเดชานุภาพอันแผ่ไพศาลทั่วสารทุกทิศ อยู่ภายขอบลายรัก ร้อยกระหนาบด้วยลายเนื่องที่เดินลายออกจากลายตาบทิศ อันเป็นตัวออกลาย อันหมายถึง
ความรักสามัคคีร้อยรัก ร่วมภักดีในพระองค์ผู้ทรงเป็น “จเรทัพบก” พระองค์แรก เขียนเป็นสีทอง ในพื้นแหนบสีดำ ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพ คือวันเสาร์

ระเบียบกรมจเรทหารบก ว่าด้วยการมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ พ.ศ.๒๕๕๔ 

                    ผู้ที่ได้รับการประดับแหนบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                    ๑. ต้องเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระองค์
                    ๒. ต้องเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ทุกพระองค์
                    ๓. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมจเรทหารบกหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นควรได้รับ

                    การประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ใช้ประกอบเครื่องแบบทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม) หรือชุดสุภาพ โดยประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายชิดขอบ
กระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลาง ลำตัวเสื้อ ถ้าเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับแหนบนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกันกับกระเป๋าบน