-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-
           
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และครู อาจารย์ ของ จบ. กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะพร้อมด้วย พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา รอง ผบ.พล.ปตอ. ร่วมรับฟังแถลงผลการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๖ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องพลาวุธเปรมปรีดิ์ บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

กรมจเรทหารบก ขอเชิญชมมวยการกุศล "ศึกเกียรติเพชร"เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการกำลังพล

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘
และรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคล
พลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

สำรวจกำลังพลด้านการศึกษาหลักสูตรสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- แบบฟอร์มข้อมูลกำลังพลที่ประสงค์เข้ารับการศึกษา

ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล และ คสช.

ประชารัฐ...เดินหน้าประเทศไทย โดย น้องเบส...อรพิมพ์ รักษาผล

สร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไทย โดย อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์


ฉบับที่ ๖๘ เดือน พ.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๗ เดือน ต.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๖ เดือน ก.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๕ เดือน ส.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๔ เดือน ก.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๓ เดือน มิ.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕