ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 2 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
37
Yesterday
54
This Month
626
Last Month
1,673
This Year
12,429
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พลตรี ธัชพล เปี่ยทวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธาน
พิธีในงานวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๘
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล
ณ ห้อง ๒๒๑ – ๒๑๓ กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณแคทลียา เชนยไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด
ออนดิวตี้ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๗๕% บรรจุขนาด
๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๘๐ อัน แท่นเหล็กพร้อมเครื่อง
จ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ และที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
จำนวน ๑ ชุด ให้กรมจเรทหารบก เพื่อแจกจ่ายให้
กับกำลังพลของกรมจเรทหารบกที่ปฏิบัติงาน
ณ ที่ตั้งปกติและกำลังพลที่มาช่วยราชการ และใช้
ประโยชน์เป็นส่วนรวมในกรมจเรทหารบก โดย 
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)
เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเร
ทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก
(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๖๑๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และ
แสดงความยินดีกับนายทหารประทวน 
สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ภาคภูมิ เป็น
ว่าที่ ร้อยตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี 
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้ากรมจเรทหารบก ชั้น ๔
อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

 

อนุมัติยกเลิกการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔