ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
35
Yesterday
24
This Month
1,092
Last Month
3,548
This Year
11,222
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง
รูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า
ให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็น
อัตราพันเอก (พิเศษ) จำนวน ๑ นาย คือ
พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ โดยมี
พันเอก นุกูล นรฉันท์ รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธาน
ในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก
ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๑๕

กรมจเรทหารบก จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปลัดบัญชีทหารบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก
(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี

กรมจเรทหารบก จัดพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธให้กับ
นายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่
๑๐ กำลังพลที่ปรับย้ายมารับราชการที่กรมจเรทหารบก
และกำลังพลที่ได้รับแหนบพระมหาวชิราวุธแล้ว และยังไม่
ได้เข้าพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ รวมทั้งสิ้น ๓๙ นาย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกอง
ทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙๐๐ โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหาร
บก เป็นประธานในพิธี
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพล
กรมจเรทหารบก และครอบครัว ร่วมโครงการการใช้
บริการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสน
ประดิพัทธ์ และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สถานพัก
ฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๒ วัน ๑ คืน
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจาย
รายได้ให้กับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก กิจการ
ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และเป็นการ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานของ
กำลังพลและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป
ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร
รุ่นที่ ๑๐ ณ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑
รักษาพระองค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓๐๐
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

 

อนุมัติยกเลิกการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔