พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สธน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๗  
ณ ห้องอเนกประสงค์ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑
โดยมี พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800