พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕
และรับฟังการสรุปผลการฝึกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ อาคารกรวิชญ์
ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ป.จ. เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑

 

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800