พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. บรรยายพิเศษให้กับ นนร.จปร. ชั้นปีที่ ๕ ที่จะจบการศึกษา
ในหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย รร.จปร. อำเภอเมือง จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800