พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดทำคู่มือการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน.
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800