พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
กำลังพลเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ.
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800