พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4
บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800