พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติ การตรวจกิจการทั่วไป
ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 และรับฟังการสรุปผลการฝึกฯ พร้อมกระทำพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
กิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ อาคารกรวิชญ์ ป.2 พัน.102 รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง
จว.ปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60

 78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800