+++ ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง วันที่ 3 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 64 +++

กรมจเรทหารบก จัดคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก ทำการตรวจกองทุนชุมชน หน่วยกองทัพภาคที่ ๔ ชุมชนที่ ๑, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๒) ตรวจหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕, กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห้วงวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วยกองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตรวจหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ และกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก เข้าตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ณ กรมสวัสดิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย คือ นายณัฐพันธ์ กำจร เป็นสิบตรี และนางสาวพัสวีพิชญ์ คำพงษ์ เป็นสิบตรีหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๒) ตรวจหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๔ และมณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ห้วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วยกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖ และกรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ห้วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตรวจหน่วยกองพันทหารม้าที่ ๒๑ กองพลทหารราบที่ ๖ และกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ห้วงวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
พันเอก สุยุทธ์ วัฒนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก เป็นผู้แทน เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อกองกำลังผาเมือง ณ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก ทำการตรวจกองทุนชุมชน กรมดุริยางค์ทหารบก ชุมชนที่ ๑ และชุมชนที่ ๒ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดาที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จำนวน ๓ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว พันเอก สมศักดิ์ เกษร, ครอบครัว ร้อยเอก กิตติ ขำท้วม และ ครอบครัว จ่าสิบโทหญิง สุจิรา จิตช่วย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๒) ตรวจหน่วย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง และกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้วงวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖, กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ และกรมทหารราบที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห้วงวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตรวจหน่วยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออก รับซื้อมังคุด ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
กำลังพลกรมจเรทหารบก จำนวน ๒ นาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ “ทศมินทราภิรมย์” บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอี่ เข็มทอง บิดาภรรยาของ พันเอก สุยุทธ์ วัฒนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยม ชุดตรวจกิจการทั่วไปต่อหน่วย ตอนทหารช่างประปาสนาม กรมการทหารช่างที่ ๒๑ ค่ายภาณุรังษี และ กรมพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ห้วงวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การพัฒนาการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหารให้มีประสิทธิภาพ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ สิบเอก ดนัย คร่ำกระโทก เป็น จ่าสิบตรี และสิบโทหญิง วิไลพรรณ ทศวิเทศกิจ เป็น สิบเอกหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก อิทธิศักดิ์ มีลาภ อดีตผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน กรมจเรทหารบก ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การพัฒนาการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหารให้มีประสิทธิภาพ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๕ รูป) ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ปราการ ปทะวานิช ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พันเอก อิทธิศักดิ์ มีลาภ อดีตผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน กรมจเรทหารบก ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอำนวย คร่ำกระโทก บิดาของ สิบเอก ดนัย คร่ำกระโทก ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นายอำนวย คร่ำกระโทก บิดาของ สิบเอก ดนัย คร่ำกระโทก ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เรือตรี สามภพ สายใยทอง บิดาของ พันเอก นรงฤทธิ์ สายใยทอง รองผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ วัดโพธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม เรือตรี สามภพ สายใยทอง บิดาของ พันเอก นรงฤทธิ์ สายใยทอง รองผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ วัดโพธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีในงานวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๙ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ พันโทหญิง หงสรถ เบญจจินดา เป็น พันเอกหญิง และร้อยตรี อรรฐพณ จันทรศรี เป็น ร้อยโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สมมาตร วัฒนลิขิต บิดาของ พันเอก สุยุทธ์ วัตนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พันเอก สมมาตร วัฒนลิขิต บิดาของ พันเอก สุยุทธ์ วัตนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับทหารกองหนุนที่
ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ นาย คือ นายสราวุธ  เอมอ่อน เป็นสิบตรี
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า
กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐
พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลจิตอาสากรมจเรทหารบก จำนวน ๕ นาย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี ๖ เมษายน ๒๖๕๖
ณ บริเวณรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
แทนเครื่องหมายเหล่าให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราพันเอก (พิเศษ) จำนวน ๑ นาย คือ
พันเอก ชนุดม มหึเมือง โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐
พลตรี ธีชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัว
กำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดาที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จำนวน ๓ ครอบครัว ได้แก่
ครอบครัว พันเอก สมศักดิ์ เกษร
ครอบครัว ร้องเอก กิตติ ขำท้วม
และ ครอบครัว จ่าสิบเอกหญิง สุจิรา จิตช่วย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับทหารกองหนุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ นาย คือ นายบุรินทร์ สวัสดี เป็นสิบตรี
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า
กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๓๐ โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๕ ปี จำนวน ๓ นาย
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ได้นำกำลังพลกรมจเรทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังกล่าว
ณ สนามฟุตบอล กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ครอบครัวกำลังพล
กรมจเรทหารบก (บิดา มารดา และคู่สมรส) ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในชีวิต
ประจำวัน จำนวน ๔ ครอบครัว คือ นายสงคราม มหึเมือง บิดาของพันเอก ชนุดม มหึเมือง,
นางบุญช่วย ขำท้วม มารดาของร้อยเอก กิตติ ขำท้วม, นางยุพา ใจแสวง มารดาของ
จ่าสิบเอกหญิง จินตนา ใจแสวง และนายเชษฐ จิตช่วย บิดาของจ่าสิบโทหญิง สุจิรา จิตช่วย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้กับนายทหารประทวน
สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบตรีหญิง สุจิรา  จิตช่วย เป็นจ่าสิบโทหญิง โดยมี
พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔
อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบหน้ากากอนามัยและ
จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น รวมทั้งบุคลากรของ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมจเรทหารบก และกำลังพลจิตอาสากรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบของขวัญวันเด็ก ให้บุตรของกำลังพล สังกัด กรมจเรทหารบก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราชช ๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังพลสังกัด กรมจเรทหารบก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ พันโท เถลิงเกียรติ คำดี และพันโท นรงฤทธิ์ สายใยทอง เป็น พันเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาจเรสัมพันธ์ ณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี จเรทหาร เป็นประธาน
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรรมศพ บิดา พันเอก สกลชัย สกลพัฒนานนท์ ณ วัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๘ รูป ถวายพระราชกุศลในกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมจเรทหารบก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำคณะข้าราชการกรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมจเรทหารบก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบตรี โชคอณัณ บัวเขียว เป็นสิบโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก วิทยา เกลี้ยงพร้อม เป็น ว่าที่ร้อยตรี และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก ดำรงศักดิ์ เพชรคุ้ม เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กรมจเรทหารบก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนอัตรา พันเอก (พิเศษ) จำนวน ๒ นาย คือ พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว และพันเอก สมพบ สีสมุทร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ร้อยเอก ไชยกร ถิ่นวัฒนากูล เป็น พันตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในการมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก จาตุรงค์ จำปาวงษ์ เป็น ร้อยตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองใต้ ร่วมซื้อลองกอง ณ ททบ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พันตรีหญิง ผกามาศ นันทชัย เป็น พันโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ จ่าสิบโทหญิง จินตนา ใจแสวง และ จ่าสิบโทหญิง ราชา จิตช่วย เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทน พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ปิ่นสุดา สุขสองห้อง มารดาของ พันตรี ภัทรกร สุขสองห้อง ณ เมรุวัดราษฎร์นิมิต หมู่ ๔ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้จากวิกฤตโควิด ร่วมรับซื้อมังคุด ณ ตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกรมจเรทหารบกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก และคณะ รับมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน ๕๐๐ กล่อง ตามโครงการแม่บ้านทหารบก ร่วมใจบรรเทาภัยโควิด-๑๙ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก ได้นำอาหารที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ มอบให้ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ผู้แทนกรมจเรทหารบก นำไปมอบให้กับประธานชุมชนวัดโสมนัส ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และชุมชนตรอกกระดังงา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๑๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ พันโท ณัครพล บุศยกุล เป็น ว่าที่ พันเอก พันโท สามารถ ไชยศิรินทร์ เป็น ว่าที่ พันเอก พันตรี วัสษา นีระภัย เป็น ว่าที่ พันโท และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก สมโภช อ่อนศรี เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบกและคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย คือ นางสาวนันท์นภัส เจียมขุนทด และนางวีรยา อ่อนศรี เป็นสิบตรีหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๓ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกระโจมทอง โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลจิตอาสา กรมจเรทหารบก และกองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๖๔ นาย เข้าร่วมขุดลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แด่พระสงฆ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ วัดกระโจมทอง ถนนบางกรวย-ไทยน้อย ซอย ๑๗ ก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ - ๑๕๓๐
กรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพลกรมจเรทหารบก และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกรมจเรทหารบก จำนวน ๔ ครอบครัว โดยพลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรม พลตรี พยงค์ สุขมา บิดาของ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ ร้อยตรี ธนินทร์ เอมโอษฐ์ เป็น ว่าที่ ร้อยโท และ ร้อยตรีหญิง ชญาดา เมฆประยูร เป็น ว่าที่ ร้อยโทหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พร้อมจัดรถครัวสนามหรือโรงครัวสนาม สำหรับแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน ๔๐๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยจากวิกฤติ COVID-19 ณ ชุมชนวัดโสมนัส โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมกิจกรรม โดยกองทัพภาคที่ ๑ ให้มณฑลทหารบกที่ ๑๑ (กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑)สนับสนุนรถครัวสนาม จำนวน ๑ คันพร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง ณ ชุมชนวัดโสมนัส เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐
กำลังพล กรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบโท สราวุฒิ เหล็กเพชร เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบโท สราวุฒิ เหล็กเพชร เป็น จ่าสิบเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำลังพลจิตอาสา จบ. ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศพม. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๔ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๘๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารบก มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่ม ให้โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยทวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธีในงานวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๘
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล ณ ห้อง ๒๒๑ – ๒๑๓ กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กำลังพล จบ. ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหา การขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศพม. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๒ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๙๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๔
คุณแคทลียา เชนยไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนดิวตี้ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๗๕%
บรรจุขนาด ๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๘๐ อัน แท่นเหล็กพร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ
และที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด ให้กรมจเรทหารบก เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกรมจเรทหารบกที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติและกำลังพลที่มาช่วยราชการ
และใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวมในกรมจเรทหารบก โดย  พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)
เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๑๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ภาคภูมิ เป็น ว่าที่ ร้อยตรี
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า
กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ
์แทนเครื่องหมายเหล่าให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นอัตราพันเอก (พิเศษ)
จำนวน ๑ นาย คือ พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ โดยมีพันเอก นุกูล นรฉันท์ รองเจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๑๕
กรมจเรทหารบก จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
กรมจเรทหารบก จัดพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธให้กับนายสิบนักเรียน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐ กำลังพลที่ปรับย้ายมารับราชการที่
กรมจเรทหารบก และกำลังพลที่ได้รับแหนบพระมหาวชิราวุธแล้ว
และยังไม่ได้เข้าพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ รวมทั้งสิ้น ๓๙ นาย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐
โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลกรมจเรทหารบก และครอบครัว
ร่วมโครงการการใช้บริการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๒ วัน ๑ คืน วัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
กิจการร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการปฏิบัติงานของกำลังพลและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป
ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐
ณ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน
สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ.ส.ท. ศิรวิชญ์ ดวงอัมพร
เป็น จ.ส.อ. โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมเป็นเกียรติใน
งานวันสถาปนากรมยุทธการทหารบก ครบรอบปีที่ ๙๔
ณ ห้องพิธีสงฆ์ กรมยุทธการทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๓ ในกองบัญชาการกองทัพบก
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๐๐
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก จัดพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ
ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙
ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลกรมจเรทหารบกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน
ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และพิธีสงฆ์
เนื่องในวันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ข้าราชการกรมจเรทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ ๓๙
ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
รองเจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
ข้าราชการกรมจเรทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔