พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เจ้ากรมจเรทหารบก มอบรถเข็นวีลแชร์
ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกรมจเรทหารบก (บิดา มารดา และคู่สมรส) ที่มีความจำเป็น
ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน ๔ ครอบครัว คือ
นายสงคราม  มหึเมือง บิดาของพันเอก ชนุดม  มหึเมือง,
นางบุญช่วย  ขำท้วม มารดาของร้อยเอก กิตติ  ขำท้วม,
นางยุพา  ใจแสวง มารดาของ จ่าสิบเอกหญิง จินตนา  ใจแสวง
และนายเชษฐ  จิตช่วย บิดาของจ่าสิบโทหญิง สุจิรา  จิตช่วย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800