หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจำปี
เรื่อง อาวุธประจำกาย, ประจำหน่วย และเครื่องคุมการยิง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57
คู่มือประกอบการรับตรวจเรื่อง อาวุธประจำกายประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง
58
แฟ้มรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ รอบ ๓ เดือน สาย สพ.
59
แฟ้มรายงานการตรวจสิ่งอุปกรณ์ โดยผู้บังคับหน่วย
60
คู่มือหลักฐานประกอบอาวุธที่หน่วยใช้ปัจจุบัน
61
สมุดประวัติอาวุธแต่ละชนิดที่หน่วยใช้ปัจจุบัน
62
ข้อมูลสถานภากล้องตรวจการณ์ประเภทต่างฯ
63
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับตรวจ
63

หมายเหตุ   เมื่อหน่วยจัดทำอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องการทราบเสร็จแล้วให้ส่งทาง Email ให้ผู้ตรวจ
              suchip54@gmail.com    พ.อ.สุชีพ  เนินพันธ์   โทร. 089-8219131113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800