การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ https://www.inspectorrta.org/inspector/ita/
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

 

 

 

 

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

   1.1 ปีงบประมาณ 2561
   1.2 ปีงบประมาณ 2562

 

 

   1.3 ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

      https://www.inspectorrta.org/inspector/index.php

 

 

 

 

 

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

    3.1 ปีงบประมาณ 2561

                 3.1.1 ห้วง ต.ค.60 – มี.ค. 61

                 3.1.2 ห้วง เม.ย. – ก.ย. 61

    3.2 ปีงบประมาณ 2562

                  3.2.1 ห้วง ต.ค. 61 – มี.ค. 62

        3.2.2 ห้วง เม.ย. – ก.ย. 62

    3.3 ปีงบประมาณ 2563

              3.3.1 ห้วง ต.ค. 62 – มี.ค. 63

         3.3.2 ห้วง เม.ย. – ก.ย. 63

 

 

 

 

 

 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

 

 

    4.1 ปีงบประมาณ 2560 
    4.2 
ปีงบประมาณ 2561

    4.3 ปีงบประมาณ 2562