หลักเกณฑ์การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนทางระบบงานสารสนเทศ
ผ่านศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก เข้าสู่... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...
    
หน่วยรับเรื่อง : กรมจเรทหารบก