การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมจเรทหารบก เพื่อสนับสนุนข้อมูล
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (
ITA)
ประจำปีงบประมาณ
2562

 

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   1.1 ปีงบประมาณ 2561
   1.2 ปีงบประมาณ 2562

 

 

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.inspectorrta.org/inspector/index.php

 

 

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   3.1 ปีงบประมาณ 2561

   3.2 ปีงบประมาณ 2562

 

 

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

   4.1 ปีงบประมาณ 2560
   4.2
ปีงบประมาณ 2561