การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

 

 

 

 

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

   1.1 ปีงบประมาณ 2561
   1.2 ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

2. รายงานการกำกับการติตตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 

 

    2.1 ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

 

 

 

 

 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

    3.1 ปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

4. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

      https://www.inspectorrta.org/inspector/index.php

 

 

 

 

 

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

    5.1 ปีงบประมาณ 2561
    5.2 ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

 

 

    6.1 ปีงบประมาณ 2560 
    6.2 
ปีงบประมาณ 2561