พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถ
กรมจเรทหารบก ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) ในห้วงวันที่ ๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๒
โดยเชิญ  พ.ต. จำเริญ  พิลึก ประจำแผนก รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นผู้อบรม

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800