กรมจเรทหารบก ได้จัดชุดตรวจราชการ ทำการตรวจการจัดหา ต่อกรมสวัสดิการทหารบก เพื่อตรวจประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติราชการของหน่วยให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ดังกล่าว
ณ กรมสวัสดิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800