พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบ ๑๑๔ ปี
ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง สะพานแดง กทม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๒
โดยมี พล.ท. ประเสริฐ  นิมมานนท์ อดีต จก.ขส.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800