กรมจเรทหารบก ได้จัดชุดตรวจราชการ ทำการตรวจการจัดหา ต่อกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อตรวจประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติราชการของหน่วยให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ดังกล่าว
ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800