กรมจเรทหารบก ได้จัดชุดตรวจราชการ ทำการตรวจการจัดหา ต่อหน่วยข่าวกรองทางทหาร เพื่อตรวจประสิทธิภาพ และการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ดังกล่าว
ณ กองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800