กรมจเรทหารบก ได้จัดชุดตรวจราชการ ทำการตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ต่อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒
เพื่อตรวจประสิทธิภาพ และการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ดังกล่าว ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๑
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800