พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบ ๗๑ ปี
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ นรด. เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800