พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปต่อหน่วย
ตอนทหารช่างประปาสนาม กรมการทหารช่างที่ ๒๑ ค่ายภาณุรังษี
และกรมพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ห้วงวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800