กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พันเอก สมมาตร วัฒนลิขิต บิดาของ
พันเอก สุยุทธ์  วัตนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธี
และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800