พล.ต. ประธาน   นิลพัฒน์ จก.จบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ)
จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800