พลตรี ธีชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัว
กำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดาที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จำนวน ๓ ครอบครัว ได้แก่
ครอบครัว พันเอก สมศักดิ์ เกษร
ครอบครัว ร้องเอก กิตติ ขำท้วม
และ ครอบครัว จ่าสิบเอกหญิง สุจิรา จิตช่วย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800