พล.อ. นพพร  ดุลยา หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป และ
พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑)  นำคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป และชุดตรวจการจัดหา เดินทางไปตรวจ
การจัดหาต่อหน่วย ดย.ทบ. ณ ดย.ทบ. เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800