พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานจเร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ”
ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800