กรมสารบรรณทหารบก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการทหารที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมี พลเอก ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ได้เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชฯ ในพิธีฯ ดังกล่าว
ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800