พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๖
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ  กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800