กรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตาม
โครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพลกรมจเรทหารบก
และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกรมจเรทหารบก จำนวน ๔ ครอบครัว
โดยพลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800