คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก และสมาชิกสมาคมฯ
เยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ.
และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800