พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ณ ร.๒๑ รอ.
และ ร.๒๑ พัน.๓ รอ. ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ช.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800