พล..ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔  อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800