กรมจเรทหารบก จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐ โดยมีนายทหารนักเรียนฯ
ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน ๓๗ นาย โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800