พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว กรมจเรทหารบก” เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กำลังพล จบ. และครอบครัว ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สห.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800