พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรม
“สังสรรค์ปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว กรมจเรทหารบก” เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กำลังพล จบ. และครอบครัว
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สห.ทบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800