พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก
ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดาที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จำนวน ๓ ครอบครัว ได้แก่
ครอบครัว พันเอก สมศักดิ์ เกษร
ครอบครัว ร้อยเอก กิตติ ขำท้วม
ครอบครัว จ่าสิบโทหญิง สุจิรา จิตช่วย
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800