พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๑
ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ. กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800