พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. และเป็นประธานวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของ ทบ. ถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800