กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่
ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก จาตุรงค์ จำปาวงษ์
เป็น ร้อยตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800