พล.ต. ประธาน   นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800