พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะข้าราชการกรมจเรทหารบก
ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800