พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะฯ แสดงความยินดีกับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
ณ กองบัญชาการกองทัพบก  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

จก.จบ. และคณะฯ แสดงความยินดีกับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารบก
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

จก.จบ. และคณะฯ แสดงความยินดีกับ พลโท วิลาศ อรุณศรี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)

 

จก.จบ. และคณะฯ แสดงความยินดีกับ พลโท ณัฐชัย ใบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น รองเสนาธิการทหารบก

 

จก.จบ. และคณะฯ แสดงความยินดีกับ พลตรี สุชาติ หนองบัว เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล

 

 

113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800