แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


1. ข้อมูลทั่วไป
   1.1 เพศ
   1.2 การศึกษา ประถมศึกษา
   1.3 สังกัด ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน
   1.4 วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูลในการตรวจ อื่นๆ
   1.5 ความถี่ของการเข้าใช้เว็บไซต์

2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ข้อ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.1   จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2.2   การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
2.3   คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
2.4   การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2.5   การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.6   ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
2.7   ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
2.8   มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
2.9   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์

3. ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามทางเว็บบอร์ด(Forum)/อีเมล์(กรณีเคยใช้บริการ)
ข้อ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3. 1   เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
3. 2   คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
3. 3   คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
3. 4   ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
3. 5   ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม

4.
จุดเด่นของเว็บไซต์กรมจเรทหารบก คือ
 
5.
จุดที่ควรปรับปรุงคือ
 
6.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
กรุณากรอกรหัสที่เห็น

   
พัฒนาระบบโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผน กรมจเรทหารบก