พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
เจ้ากรมจเรทหารบก


พ.อ. นฤดล สุขมา
รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)

พ.อ. เกษม ปิ่นแก้ว
รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)

 

พ.อ. สุยุทธ์ วัฒนลิขิต
ผอ.กผน.จบ.
พ.อ. ธนัสถา ถมังรักษ์สัตว์
ผอ.กตป.จบ.
พ.อ. รวมพล ธรรมมา
ผอ.กตจ.จบ.

ผอ.กสวส.จบ.
พ.อ. วิทวัชร วีระแกล้ว
หน.น.จร.
         
       
    พ.อ.หญิง บุษบา โพอุทัย
หก.กธก.จบ.
   78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800