พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์
เจ้ากรมจเรทหารบก


พ.อ.ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ
รอง เจ้ากรมจเรทหารบก(๑)

พ.อ.นุกูล นรฉันท์
รอง เจ้ากรมจเรทหารบก(๒)

 

พ.อ.หญิง ดลฤดี สังฆา
หก.กธก.จบ.
พ.อ.สุยุทธ์ วัฒนลิขิต
ผอ.กผน.จบ.
พ.อ.นฤดล สุขมา
ผอ.กตป.จบ.
พ.อ.พศิน  ทองเต็ม
ผอ.กตจ.จบ.
พ.อ.เกษม ปิ่นแก้ว
ผอ.กสวส.จบ.
         
       
    พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี
หน.สง.น.จร.
   78/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800