พล.ต. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
เจ้ากรมจเรทหารบก


พ.อ. นฤดล สุขมา
รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)

พ.อ. เกษม ปิ่นแก้ว
รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)

 

พ.อ.หญิง บุษบา โพอุทัย
หก.กธก.จบ.
พ.อ. สุยุทธ์ วัฒนลิขิต
ผอ.กผน.จบ.
พ.อ. ธนัสถา ถมังรักษ์สัตว์
ผอ.กตป.จบ.
พ.อ. รวมพล ธรรมมา
ผอ.กตจ.จบ.
พ.อ. อิทธิศักดิ์ มีลาภ
ผอ.กสวส.จบ.
         
       
    พ.อ. วิทวัชร วีระแกล้ว
หน.น.จร.
   78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800